ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
สพพ.จัดฝึกอบรม หัวข้อ "พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561"
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สพพ. จัดการฝึกอบรม (In house training) หัวข้อ "พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561" ซึ่งได้รับเกียรติจาก วิทยากรของกรมบัญชีกลาง นำโดย นางสาวนุจรี อ่อนดี และนายพงศกร ยรรยงพาณิชย์ นักบัญชีปฏิบัติการ ร่วมบรรยายภาพรวมเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกำหนดวินัยทางการคลัง ด้านรายได้และรายจ่าย รวมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และนำมาใช้ในการบริหารงานภายใน สพพ.
14 ก.พ. 2562
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
จำนวน
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ
  13 ก.พ. 2562
  1 ตำแหน่ง
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน สำนักบริหารเงินทุน
  13 ก.พ. 2562
  1 ตำแหน่ง
VOTE POLL
ความรู้สึกต่อเว็บไซต์โฉมใหม่
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์โฉมใหม่ของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) อย่างไร
 • ชอบ
 • ไม่ชอบ