ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะ รมว. กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ราชอาณาจักรกัมพูชา
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Peng Ponea รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and Transport: MPWT) ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เพื่อแนะนำองค์กรและหารือในประเด็นความร่วมมือด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ในโอกาสรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการ สพพ. และ H.E. Mr. Sokhom Pheakvanmony ปลัดกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ระยะที่ 2 ตลอดจนความร่วมมือในโครงการอื่นระหว่าง สพพ. กับ MPWT
6 พ.ย. 2566
สพพ. บรรยายสรุปโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทฯ ในโอกาสนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสระแก้ว
พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) บรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา ตลอดจนนำเรียนความเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางบกผ่านกัมพูชาไปเวียดนาม ในโอกาสที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการพื้นที่ก่อสร้างอาคารศุลกากรหนองเอี่ยน จังหวัดสระแก้ว อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 โครงการดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมือที่ สพพ. ให้เงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนกับราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านชายแดน ที่พักเจ้าหน้าที่ สถานีขนถ่ายสินค้าและลานกองเก็บ และงานปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ในวงเงิน 862.28 ล้านบาท เพื่อลดความแออัดของการจราจรและการขนส่งสินค้าบริเวณด่านบ้านคลองลึก-ปอยเปต ตลอดจนรองรับการขยายตัวด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ ปัจจุบัน มีความคืบหน้าของงานก่อสร้าง ร้อยละ 99.56 คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2566
27 พ.ย. 2566
สพพ. ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งการสวรรคตครบรอบ 7 ปี เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) รองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน นำคณะจิตอาสาพระราชทานสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม (บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพิเศษ ปีแห่งการสวรรคตครบรอบ 7 ปี (สัตตมวรรษ) เนื่องในวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 โดยมีนางศีลดา รังสิกรรพุม ผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนฯ ให้การต้อนรับ
13 ต.ค. 2566
คณะกรรมการตรวจสอบของ สพพ. เดินทางตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา
นายวิสุทธิ์ จันมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมคณะฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทฯ ณ บ้านสตึงบท ตำบลปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา และได้เข้าร่วมประชุมหารือกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and Transportation : MPWT) นำโดย H.E. Dr. Yit Bunna, Secretary of State โดยในโอกาสนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบความก้าวหน้าและปัญหาต่างๆ รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ พร้อมหามาตรการให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566
22 มิ.ย. 2566
ทำความรู้จักกับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ของราชอาณาจักรกัมพูชา
อาคารจุดผ่านแดนสตึงบท ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ตรงข้ามอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นช่องทางสำหรับขนส่งสินค้าเข้าออกส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา เชื่อมต่อกับสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) กับเส้นทางหมายเลข 5 (AH1) เพื่อรองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2566 ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการขนส่งสินค้าไทย-กัมพูชา ตามนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ และการส่งเสริมนโยบายและแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 เป็นโครงการความร่วมมือทางการเงินกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน เนื่องจากการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก-ปอยเปต อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบันเตียเมียนเจย ปัจจุบันการจราจรมีความหนาแน่นบริเวณด่านพรมแดนจากรถขนส่งสินค้า และปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงมีแนวคิดก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่เพื่อแยกคนออกจากสินค้า รองรับการขยายตัวทางด้านการค้าและให้บริการผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ทำให้สามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น และลดความแออัดของการจราจรจากรถขนส่งสินค้าบริเวณด่านบ้านคลองลึก-ปอยเปต ตลอดจนสนับสนุนศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ โดยการขยายพื้นที่การค้าการลงทุนบริเวณชายแดน รองรับการส่งออกและการนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศตามนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ และการส่งเสริมนโยบายและแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน
19 มิ.ย. 2566
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
 • ขยายการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้านบัญชี
  28 พ.ย. 2566
  1 ตำแหน่ง
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้านตรวจสอบภายใน
  20 พ.ย. 2566
  1 ตำแหน่ง
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้านตรวจสอบภายใน
  12 ก.ย. 2566
  1 ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
 • ชอบ
 • ไม่ชอบ
หลักสูตรอบรมที่เปิดรับสมัคร
จำนวน