ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
สพพ. จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านหลักสูตร “Debt Management and Debt Sustainability” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร “Debt Management and Debt Sustainability” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ความยั่งยืนทางการคลัง การบริหารจัดการความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกัน และการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน โดยมีเจ้าหน้าที่จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 19 คน ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต และ สพพ. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ใน การฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA (Japan International Cooperation Agency) Agency Françoise de Development (AFD) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรม Novotel สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร
4 ก.ย. 2566
สพพ. ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการและประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสา พร้อมด้วยพันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการและรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสา สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)นำเหล่าจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ 9 อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยกว่า 200 ครัวเรือน โดยมีนายอนุวัฒน์ ศรีวิลัย ปลัดอำเภอลาดบัวหลวง และนายสมคิด มั่งมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ให้การต้อนรับ และนำคณะเยี่ยมเยียนและเยียวยาให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
25 พ.ย. 2565
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์วัดอินทรวิหาร
นางสาวสุขุมา สาระหงษ์ ผู้แทนคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขของประชาชน ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้นำเหล่าจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ภายใต้ “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์วัดอินทรวิหาร” พร้อมทั้งเข้ากราบสักการะพระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร.(วศก ปญฺญาอกฺโข) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565
9 มิ.ย. 2565
คณะกรรมการตรวจสอบของ สพพ. เดินทางตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา
นายวิสุทธิ์ จันมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมคณะฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทฯ ณ บ้านสตึงบท ตำบลปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา และได้เข้าร่วมประชุมหารือกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and Transportation : MPWT) นำโดย H.E. Dr. Yit Bunna, Secretary of State โดยในโอกาสนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบความก้าวหน้าและปัญหาต่างๆ รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ พร้อมหามาตรการให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566
22 มิ.ย. 2566
ทำความรู้จักกับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ของราชอาณาจักรกัมพูชา
อาคารจุดผ่านแดนสตึงบท ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ตรงข้ามอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นช่องทางสำหรับขนส่งสินค้าเข้าออกส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา เชื่อมต่อกับสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) กับเส้นทางหมายเลข 5 (AH1) เพื่อรองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2566 ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการขนส่งสินค้าไทย-กัมพูชา ตามนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ และการส่งเสริมนโยบายและแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 เป็นโครงการความร่วมมือทางการเงินกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน เนื่องจากการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก-ปอยเปต อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบันเตียเมียนเจย ปัจจุบันการจราจรมีความหนาแน่นบริเวณด่านพรมแดนจากรถขนส่งสินค้า และปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงมีแนวคิดก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่เพื่อแยกคนออกจากสินค้า รองรับการขยายตัวทางด้านการค้าและให้บริการผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ทำให้สามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น และลดความแออัดของการจราจรจากรถขนส่งสินค้าบริเวณด่านบ้านคลองลึก-ปอยเปต ตลอดจนสนับสนุนศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ โดยการขยายพื้นที่การค้าการลงทุนบริเวณชายแดน รองรับการส่งออกและการนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศตามนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ และการส่งเสริมนโยบายและแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน
19 มิ.ย. 2566
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้านบัญชี
  15 ก.ย. 2566
  1 ตำแหน่ง
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้านบัญชี
  15 ก.ย. 2566
  1 ตำแหน่ง
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้านตรวจสอบภายใน
  12 ก.ย. 2566
  1 ตำแหน่ง
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้านตรวจสอบภายใน
  12 ก.ย. 2566
  1 ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
 • ชอบ
 • ไม่ชอบ
หลักสูตรอบรมที่เปิดรับสมัคร
จำนวน