ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
สพพ. คุมเข้มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อซ้ำทั่วสำนักงานฯ
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบและเกิดความเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ของ สพพ. ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงได้มีการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรครอบเดือนพฤษภาคม 2564 โดยใช้เครื่องพ่นยาความดันสูง บริเวณภายในอาคารสำนักงานทั้งหมด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะสร้างความมั่นใจและก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่อ สพพ. รวมถึงลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ที่จะเกิดขึ้น
18 พ.ค. 2564
สพพ. ร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำและรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำและรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส) เป็นประธานการประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างมีบูรณาการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Cisco Webex ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2564
11 พ.ค. 2564
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
  • ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กร ตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการ หรือ อาวุโส
    18 มิ.ย. 2564
    1 ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
  • ชอบ
  • ไม่ชอบ
หลักสูตรอบรมที่เปิดรับสมัคร
จำนวน