ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเทศเวียดนามมีลักษณะเป็นแนวยาว โดยมีความยาวจากเหนือจรดใต้ 1,650 กิโลเมตร ขนานไปตามแนวยาวของคาบสมุทรอินโดจีน นอกจากนี้ ยังมีไหล่เขาและหมู่เกาะต่างๆ อีกนับพันเกาะเรียงรายตั้งแต่อ่าวตังเกี๋ยไปจนถึงอ่าวไทยเวียดนามมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าขนาดใหญ่ 2 ตอน คือ ตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าแดง และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าโขง และมีที่ราบสูง ตอนเหนือของประเทศ และยังเป็นภูมิภาคที่มี เขาฟาน ซี ปัง (Phan Xi Pung) ซึ่งเป็นภูเขาที่สูง 3,143 เมตร (10,312 ฟุต) ตั้งอยู่ในจังหวัดเล่าไค ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน
23 พ.ย. 2560
ราชอาณาจักรภูฏาน
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2548 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก (สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 4) ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองของภูฏานจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2549 ทรงประกาศสละราชสมบัติให้แก่มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก ซึ่งเร็วขึ้นจากเดิม 2 ปี เนื่องจากทรงเห็นว่า ภูฏานอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองของประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ดังนั้นจึงจำเป็นที่มกุฎราชกุมารฯ จะต้องเรียนรู้ประสบการณ์ที่แท้จริงในการปกครองประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในฐานะพระประมุข
23 พ.ย. 2560
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
จำนวน
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
  7 พ.ค. 2561
  1 ตำแหน่ง
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สำนักบริหารโครงการ 2
  27 เม.ย. 2561
  2 ตำแหน่ง
 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงาน
  27 เม.ย. 2561
  1 ตำแหน่ง
VOTE POLL
ความรู้สึกต่อเว็บไซต์โฉมใหม่
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์โฉมใหม่ของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) อย่างไร
 • ไม่ชอบ