ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
กิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี ของ สพพ.
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คพพ. และคณะผู้บริหารได้จัดงานแถลงข่าวผู้บริหารพบสื่อมวลชนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 18 ของ สพพ. โดยได้นำเสนอโครงการความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance : FA) และทางวิชาการ(Technical Assistance : TA) กับประเทศเพื่อนบ้าน ในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา รวมถึงการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ สพพ. รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาเมืองและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการใหม่ที่จะส่งเสริมภาคเอกชนไทยให้มีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค อาทิ (1) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ระยะที่ 1 (วงเงินกู้ 928.11 ล้านบาท, FA : กัมพูชา) (2) โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย - ลาว ระยะที่ 2 (สายท่านาแล้ง - เวียงจันทน์) ส่วนที่ 2 (วงเงินกู้ 1,650 ล้านบาท, FA : สปป.ลาว) (3) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) (วงเงินกู้ 1,458.25 ล้านบาท, FA : เมียนมา)และ (4) โครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก - จุดผ่านแดนนาเพ้า (วงเงินกู้ 1,833.747 ล้านบาท, FA : สปป.ลาว) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ สื่อมวลชนยังได้ซักถามประเด็นการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ณ ร้านอาหาร HEY! Beanstro สาขา S-OASIS วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
23 พ.ค. 2566
สพพ. ประชุมหารือทวิภาคีกับกระทรวงการคลังของติมอร์-เลสเต ในระหว่าง การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 56 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมผู้แทนประกอบด้วย นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน นางสาวชาคริยา กัทลีพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส และนางสาวมณฑิชา รักวิจิตรกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการอาวุโส ได้ประชุมหารือทวิภาคีร่วมกับ H.E. Mr. Antonio Freitas รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของติมอร์-เลสเต พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการคลังของติมอร์-เลสเตในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 56 (56th Annual Meeting of the Board of Governors of the Asian Development Bank) การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางและโอกาสสำหรับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง สพพ. กับติมอร์-เลสเต ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ภารกิจการดำเนินงานของ สพพ. โดยเฉพาะการหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในติมอร์-เลสเต โดยฝ่ายติมอร์-เลสเตได้แสดงเจตจำนงค์เพื่อขอรับความช่วยเหลือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาเป็นสำคัญ โดยรัฐบาลของติมอร์-เลสเต ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศซึ่งยังมีความต้องการอยู่จำนวนมาก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของติมอร์-เลสเต
12 พ.ค. 2566
สพพ. ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการและประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสา พร้อมด้วยพันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการและรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสา สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)นำเหล่าจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ 9 อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยกว่า 200 ครัวเรือน โดยมีนายอนุวัฒน์ ศรีวิลัย ปลัดอำเภอลาดบัวหลวง และนายสมคิด มั่งมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ให้การต้อนรับ และนำคณะเยี่ยมเยียนและเยียวยาให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
25 พ.ย. 2565
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์วัดอินทรวิหาร
นางสาวสุขุมา สาระหงษ์ ผู้แทนคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขของประชาชน ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้นำเหล่าจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ภายใต้ “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์วัดอินทรวิหาร” พร้อมทั้งเข้ากราบสักการะพระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร.(วศก ปญฺญาอกฺโข) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565
9 มิ.ย. 2565
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
  • ชอบ
  • ไม่ชอบ
หลักสูตรอบรมที่เปิดรับสมัคร
จำนวน