ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
สพพ. ประชุมหารือการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับ 3 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา และเผยแพร่ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2565-2570 (Country Strategy 2022-2027) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมี นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทน สพพ. ร่วมหารือกับนายธนาเศรษฐ์ บุญเรศธนะพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กฟภ. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Cisco Webex) การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ Country Strategy 2022-2027 ให้ กฟภ. ได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และร่วมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานและการเชื่อมโยงพลังงาน อุปทานด้านการจำหน่ายไฟฟ้าระหว่างประเทศของไทยในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคด้านการเชื่อมโยงพลังงานทั้งมิติเชิงเทคนิค และมิติเชิงนโยบายระหว่างประเทศของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และข้อเสนอแนะต่อนโยบายด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติด้านการพัฒนาเสถียรภาพ และความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการด้านพลังงาน อาทิ องค์ความรู้ด้าน Solar Floating และ Energy Storage ซึ่ง กฟภ. เป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยสามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ สพพ. ในการให้ความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Assistance) ผ่านกลไกการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านพลังงานในประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ที่สอดคล้องกับ Country Strategy 2022-2027 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงรูปธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
12 ม.ค. 2565
สพพ. ประชุมหารือการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับ 3 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา และเผยแพร่ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2565-2570 (Country Strategy 2022-2027) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมี นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทน สพพ. ร่วมหารือกับนางสาวณัฐจารีย์ ศรีเพ็ชร์ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Microsoft Teams) การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ Country Strategy 2022-2027 ให้ กฟผ. ได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และร่วมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานและการเชื่อมโยงพลังงานระหว่างประเทศในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคด้านการพัฒนาเสถียรภาพทางพลังงานและพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และข้อเสนอแนะต่อนโยบายการพัฒนาด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติด้านการพัฒนาเสถียรภาพทางพลังงานและพลังงานทดแทนที่จะสามารถขับเคลื่อนและลดปัญหา อุปสรรคต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการพัฒนาด้านการขยายโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศ (Grid Connectivity) และความร่วมมือด้านพลังงานทั้งในระดับ Bilateral Multilateral และ Regional รวมทั้งการส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านพลังงานในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ที่สอดคล้องกับ Country Strategy 2022-2027 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงรูปธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
11 ม.ค. 2565
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
  • ชอบ
  • ไม่ชอบ
หลักสูตรอบรมที่เปิดรับสมัคร
จำนวน