ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
ASEAN Single Window
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 อนุมัติให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงกับระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) วงเงิน 18,820,805.12 บาท โดยใช้เงินสะสมของ สพพ. โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สพพ. กรมศุลกากร และ สปป.ลาว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ ASW ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศสมาชิกอาเซียน อันเป็นการสนับสนุนด้านการขนส่ง ตลอดจนการค้าได้อย่างสมบูรณ์
17 เม.ย. 2563
สพพ. และเมียนมา ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และ Daw Si Si Pyone, Director General, Treasury Department, Ministry of Planning, Finance and Industry (MOPFI) ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้ โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) (Third Greater Mekong Subregion (GMS) Corridor Towns Development Project in Myawaddy, Kayin State) โดยมี H.E. U Han Zaw, Union Minister of Construction (MOC) U Kyaw Linn Deputy Minister of MOC นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง H.E. U Maung Muang Win, Deputy Minister of MOPFI และนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เป็นสักขีพยาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการประปาและพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะในเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง เมียนมา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตากของไทย ให้สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง การเติบโตของเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวชายแดน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่เมียนมา-ไทย-เวียดนาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
27 ก.พ. 2563
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
  • ชอบ
  • ไม่ชอบ