ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
สพพ. ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-เมียนมา หารือแนวทางดำเนินความร่วมมือในเมียนมา
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-เมียนมา นำโดย นายกริช อึ้งวิฑูรย์สถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ร่วมประชุมหารือความร่วมมือและแนวทางการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้ร่วมกันหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในเมียนมา ตลอดจนหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่จะเป็นการช่วยเหลือแก่ชาวเมียนมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผ่านการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยและเมียนมา รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สพพ.
13 มิ.ย. 2565
สพพ. เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะท่านเวียงสะหวัด สีพันดอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว และนายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูต ณ นครหลวงเวียงจันทน์ พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมหารือกับท่านสุลิวัด สุวันนะจูมคำ อธิบดีกรมคุ้มครองหนี้สินสาธารณะ สปป.ลาว เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ความช่วยเหลือที่อยู่ระหว่างดำเนินงานและแผนงานในอนาคต และได้ถือโอกาสนี้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย – ลาว ระยะที่ 2 (สายท่านาแล้ง -เวียงจันทน์) ส่วนที่ 2 ครั้งที่ 2 และโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) ครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
24 พ.ค. 2565
มอบผ้าห่มบริจาคในโครงการ “รวมใจ ปันไออุ่น”
นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) และนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะเดินทางมามอบขนมและผ้าหม่กันหนาวแก่ครอบครัวชาวม้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบสูงในเขตภาคเหนือของ สปป.ลาว จำนวน 70 ครัวเรือน 238 คน ในโครงการ “รวมใจ ปันไออุ่น” ณ หมู่บ้านกิ่วแท่ง เมืองจอมเพชร สปป.ลาว ซึ่งมีอุณหภูมิหนาวจัดถึง - 4 องศา บนเส้นทางโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ เมืองจอมเพชร สปป.ลาว
15 มิ.ย. 2563
สพพ.เติมเต็มน้ำใจในตู้ปันสุข
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และยาสามัญประจำบ้าน เติมเต็มโครงการตู้ปันสุข บริเวณหน้าสำนักงานมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ถนนพลับพลาไชย กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง ยังได้ผลิตหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) สำหรับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และหน่วยแพทย์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภาคสนามรวมทั้งแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี (1) คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ (2) คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ (3) คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ (4) คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและเหรัญญิก (5) คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ และ (6) นายแพทย์อร่าม เอี่ยมสุรีย์ กรรมการและผู้อำนวยการหัวเฉียวแพทย์แผนจีน เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563
15 มิ.ย. 2563
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
  • ชอบ
  • ไม่ชอบ
หลักสูตรอบรมที่เปิดรับสมัคร
จำนวน