จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนด้านการตรวจสอบภายใน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้่าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 14 ตุลาคม 2564
  • 1022 เข้าชม