สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (พฤษภาคม 2567)
คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (พฤษภาคม 2567) หัวข้อ "การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ"
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.36 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 23
 • เข้าชม : 26
icon-download-list
แนวทางปฏิบัติการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตงาน
หนังสือเวียนกรบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว 159 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดทำร่างรายละเอียด
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 28
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 279 เรื่อง แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.86 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 23
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565
ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 25
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.27 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 15
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญกรรมที่มิได้กระทำภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญกรรมที่มิได้กระทำภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย พ.ศ. 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 23
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
มาตรการที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติตามมาตรา 24(1) และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่นตามมาตรา 26 (5)(ง) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 14
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
แนวปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 124 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 2.49 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 19
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 04052/ว 348 เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 4.95 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 24
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
การกำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม
หนังสือเวียน กรมบัญชคกลาง ที่กค(กว) 0405.5/ว 189
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.55 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 26
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน
บทความ เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 2.18 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 28
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.54 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 59
 • เข้าชม : 0
ทั้งหมด302รายการ