สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและคามโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของ สพพ. ปี พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและคามโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของ สพพ. ปี พ.ศ. 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 6
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2567
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2567
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.93 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 13
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี พ.ศ. 2567
ผู้อำนวยการ สพพ. แถลงนโยบาย “No Gift Policy” ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • ประเภทไฟล์ :.jpg
 • ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 11
 • เข้าชม : 1
icon-download-list
คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กุมภาพันธ์ 2567)
คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กุมภาพันธ์ 2567) หัวข้อ "ร่วมมือ ร่วมใจ กันแยกขยะ"
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.61 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 13
 • เข้าชม : 8
icon-download-list
ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน พ.ศ. 2566
ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน พ.ศ. 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.39 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 21
 • เข้าชม : 21
icon-download-list
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ที่ กค (กอร) 0405.5/ว 374 ลว 6 ส.ค. 62
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.14 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 73
 • เข้าชม : 1
icon-download-list
ตอบข้อหารือกรณีการจ้างผู้สอบบัญชีระยะเวลาติดต่อกันสามปีงบประมาณ
หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0044/2567 ลว 26 เม.ย. 60
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.61 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 40
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
ข้อหารือการแก้ไขสัญญาภายหลังเวลาสิ้นสุดสัญญา
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.3/8410 ลว. 2 มี.ค. 65
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.24 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 35
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
หนังสือข้อหารือและขออนุมัติผ่อนผันกรณีการแก้ไขสัญญา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาจากการควบรวมกิจการ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.4/9630 ลว 19 ก.พ 65
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.60 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 40
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการพิจารณาอุทธณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กอร) 0405.5/ว 374 ลว. 6 ส.ค. 62
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.14 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 34
 • เข้าชม : 1
icon-download-list
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
เอกสารประกอบคำบรรยาย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.93 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 38
 • เข้าชม : 2
icon-download-list
เกณฑ์ราคากลางแสดงคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
แนวทางการพิจารณาเบื้องต้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.61 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 38
 • เข้าชม : 0
ทั้งหมด279รายการ