สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการพิจารณาอุทธณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กอร) 0405.5/ว 374 ลว. 6 ส.ค. 62
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.14 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 73
 • เข้าชม : 2
icon-download-list
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
เอกสารประกอบคำบรรยาย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.93 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 76
 • เข้าชม : 3
icon-download-list
เกณฑ์ราคากลางแสดงคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
แนวทางการพิจารณาเบื้องต้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.61 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 70
 • เข้าชม : 1
icon-download-list
คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0403.2/ว23 ลงวันที่ 13 ม.ค. 65
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 6.60 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 74
 • เข้าชม : 3
icon-download-list
คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มกราคม 2567)
คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มกราคม 2566) หัวข้อ "เรื่อง ขี้...ขี้..."
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.68 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 95
 • เข้าชม : 59
icon-download-list
ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.80 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 57
 • เข้าชม : 186
icon-download-list
การศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 17 การปรับใช้เป้าประสงค์และตัวชี้วัดเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทการให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาอย่างเป็นทางการ
การศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 17 การปรับใช้เป้าประสงค์และตัวชี้วัดเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทการให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาอย่างเป็นทางการ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 4.68 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 95
 • เข้าชม : 142
icon-download-list
กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน กับคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ธันวาคม 2566)
กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน กับคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ธันวาคม 2566)
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.60 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 78
 • เข้าชม : 77
icon-download-list
คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (พฤศจิกายน 2566)
คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (พฤศจิกายน 2566)
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 102
 • เข้าชม : 73
icon-download-list
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 2.00 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 71
 • เข้าชม : 1
icon-download-list
คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566)
คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566) ในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์ชนะใจ (ตัวเอง)"
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 167
 • เข้าชม : 119
icon-download-list
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.03 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 206
 • เข้าชม : 117
ทั้งหมด296รายการ