ร้องเรียนทั่วไป

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency
อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ร้องเรียนทั่วไป
กรุณาแนบเอกสารประเภท JPG, PNG, PDF เท่านั้น
* ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบได้ที่
E-mail : [email protected]
** ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำการทุจริต และผู้ซึ่งเป็นพยาน หรือกระทำการใดอันจะทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูล อันเป็นการฝ่าฝืนให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาตัวผู้เปิดเผยข้อมูลโดยเร็วหากตรวจสอบพบ ให้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่เปิดเผยข้อมูล หากเป็นกรณีที่กระทำโดยจงใจให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย อย่างร้ายแรง
หน่วยงานภายใน