ข้อมูลองค์กร

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
 • ศาสตราจารย์พิเศษ
  ธงทอง จันทรางศุ
  ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตำแหน่ง
 • นายธีรลักษ์ แสงสนิท
  ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
 • นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล
  ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
  ผู้แทนเลขาธิการ
  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
  และสังคมแห่งชาติ
 • นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
  ผู้แทนผู้อำนวยการ
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ดร.เสรี นนทสูติ
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายจักร บุญ-หลง
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายวิสุทธิ์ จันมณี
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายปริญญา หอมเอนก
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
 • นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
  กรรมการและเลขานุการ