ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นายวิสุทธิ์ จันมณี
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด: 27 มิถุนายน 2499

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา

2549

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

2520

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ประวัติการทำงาน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานธนานุเคราะห์

กรรมการคณะอำนวยการ สำนักงานธนานุเคราะห์

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ธนารักษ์พัฒนสินทรัพย์ จำกัด

ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง