ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรชั้นนำในการร่วมพัฒนา
และสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน"
พันธกิจ
 • 1
  เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการดำเนินนโยบายด้านความร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมุ่งสู่การเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
 • 2
  บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรหรือหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ในการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน
 
เป้าหมายหลัก
icon-goal
เป้าหมาย 1
down-arrow
พัฒนาความช่วยเหลือและ ความร่วมมือทางการเงิน
พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชากร
ในภูมิภาคเอเชีย
icon-goal
เป้าหมาย 2
down-arrow
เป็นหน่วยคลังสมอง
(Think Tank)
ที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอ
เชิงนโยบายการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
icon-goal
เป้าหมาย 3
down-arrow
ประสานและบูรณาการ
ประสานและบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในและต่างประเทศ
icon-goal
เป้าหมาย 4
down-arrow
ยกระดับการบริหารองค์กร
เพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่าง
สอดคล้องกับพลวัตทางสังคม
ที่ท้าทาย และยุทธศาสตร์ของชาติ
ค่านิยมองค์กร
N
Networking
สร้างเครือข่ายพันธมิตรการพัฒนา
E
Excellence
ธำรงความเป็นเลิศ
D
Driving Forward
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นทีม
ด้วยความสร้างสรรค์
A
Agility
ปรับตัวตามสถานการณ์ได้ฉับไว
ความเป็นมา
17 พฤษภาคม 2548

ได้จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)หรือ สพพ. มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) เรียกสั้นๆ NEDA

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
 • หมวดที่ 1

  ว่าด้วย การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่

 • หมวดที่ 2

  ว่าด้วย ทุน รายได้ และทรัพย์สิน

 • หมวดที่ 3

  ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินกิจการ

 • หมวดที่ 4

  ว่าด้วย ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน

 • หมวดที่ 5

  ว่าด้วย การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่

 • หมวดที่ 6

  ว่าด้วย การบัญชี การตรวจสอบ

  และการประเมิน ผลงานของสำนักงาน

 • หมวดที่ 7

  ว่าด้วย การกำกับดูแล

บทเฉพาะกาล เป็นบทว่าด้วยการดำเนินงานต่างๆ ในช่วงของการเริ่มก่อตั้ง สพพ. เช่นด้านงบประมาณ
และการย้าย-ถ่ายโอนทรัพย์สินและบุคลากรจาก สชพ. /NECF เดิม เป็นต้น

วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ สพพ.
(ตามที่กำหนดในมาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาฯ) ประกอบด้วย
 • 1
  การให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ทั้งด้านการเงินและวิชาการ
 • 2
  การให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน
 • 3
  การศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายตลอดจนมาตรการต่างๆ ในการให้ความร่วมมือฯ
 • 4
  การประสานการใช้อำนาจหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เพื่อบูรณาการความร่วมมือฯ
top_view_career_guidance_items
มาตรา 8 ได้กำหนดให้ สพพ. มีอำนาจ ในการกระทำกิจการต่างๆ ดังนี้
 • 1
  ถือกรรมสิทธ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพย์สิทธิต่างๆ
 • 2
  ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมใดๆ ได้
 • 3
  ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแบบให้เปล่า (Grant) และเงินกู้แบบเงื่อนไขผ่อนปรน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน (ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกำหนด)
 • 4
  กู้ยืม (ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด) หรือ ระดมเงินทุนเองได้ (ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกำหนด)
 • 5
  เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน (ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด)
 • 6
  เป็นตัวแทนหรือนายหน้า หรือมอบหมาย หรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลประกอบกิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานได้
 • 7
  ทำความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์การ หรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานได้
 • 8
  เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนอื่นใดในการดำเนินกิจการ
 • 9
  จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือ ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
  สำนักงาน