ข้อมูลองค์กร

คณะผู้บริหาร
ผู้อำนวยการ สพพ.
 • นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
  ผู้อำนวยการ สพพ.
  E-mail : [email protected]
  โทร. 02-617-7676 ต่อ 100
รองผู้อำนวยการ สพพ.
 • พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล
  รองผู้อำนวยการ
  E-mail : [email protected]
  โทร. 02-617-7676 ต่อ 101
 • นายกีรติ เวฬุวัน
  รองผู้อำนวยการ
  E-mail : [email protected]
  โทร. 02-617-7676 ต่อ 500
ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย
 • นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 2
  E-mail : [email protected]
  โทร. 02-617-7676 ต่อ 200
 • นายระพิพิษณ์ พรหมนารท
  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
  E-mail : [email protected]
  โทร. 02-617-7676 ต่อ 300
 • นางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 1
  E-mail : [email protected]
  โทร. 02-617-7676 ต่อ 601
 • นายอธิวัตร ลวพิมล
  ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
  E-mail : [email protected]
  โทร. 02-617-7676 ต่อ 107
 • นางสาววิภา สีโสด
  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
  E-mail : [email protected]
  โทร. 02-617-7676 ต่อ 102
 • นางสาวสุขุมา สาระหงษ์
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
  ประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร
  E-mail : [email protected]
  โทร. 02-617-7676 ต่อ 510
 • นายไพฑูรย์ จันทร์ธนไพบูลย์
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน
  E-mail : [email protected]
  โทร. 02-617-7676 ต่อ 400
 • นายภัทรกร การะพิมพ์
  ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย
  E-mail : [email protected]
  โทร. 02-617-7676
 • -ว่าง-
  ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม