สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
ประกาศคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัมนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัมนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • ประเภทไฟล์ :.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 2.13 Mb
  • จำนวนดาวน์โหลด : 40
  • เข้าชม : 3
icon-download-list
คำสั่ง สพพ. ที่ 129/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้บริการประชาชนในการติดต่อหน่วยงานและรับเรื่องร้องเรียน
คำสั่ง สพพ. ที่ 129/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้บริการประชาชนในการติดต่อหน่วยงานและรับเรื่องร้องเรียน
  • ประเภทไฟล์ :.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.72 Mb
  • จำนวนดาวน์โหลด : 45
  • เข้าชม : 0
ทั้งหมด2รายการ