ข้อมูลองค์กร

คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการกฎหมาย
อำนาจหน้าที่
 • 1
  พิจารณากลั่นกรองหรือยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศของ สพพ. ก่อนเสนอ คพพ. พิจารณา
 • 2
  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกฎหมายแก่ คพพ. และ สพพ.
 • 3
  แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการฯ
 • 4
  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก คพพ.
คณะกรรมการตรวจสอบ
อำนาจหน้าที่
 • 1
  สอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลสถานะทางการเงินของ สพพ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
 • 2
  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ สพพ.
 • 3
  ช่วย คพพ. ในการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล
 • 4
  สอบทาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
 • 5
  ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
 • 6
  สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ คพพ.
 • 7
  กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ สพพ.
 • 8
  เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานกิจการประจำปีของ สพพ.
 • 9
  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ คพพ. มอบหมาย
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพพ.
อำนาจหน้าที่
 • 1
  ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองแผนการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพพ. ก่อนนำเสนอให้ คพพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 • 2
  ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพพ. ตามกรอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) หรือ คพพ. พร้อมทั้ง ให้นำผลการประเมินดังกล่าวและความเห็นเสนอให้ คพพ. เพื่อพิจารณา
 • 3
  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
อำนาจหน้าที่
 • 1
  กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สพพ.
 • 2
  กำหนดนโยบายด้านการเงินสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.
 • 3
  จัดทำและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สพพ. รวมถึงปรับปรุงการดำเนินงานด้านการเงินของ สพพ. และให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.)
 • 4
  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะอนุกรรมการกำหนดและติดตามผลการผฏิบัติงานตามกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ของ สพพ.
อำนาจหน้าที่
 • 1
  กำหนดกลยุทธ์ ติดตาม และให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ สพพ.
 • 2
  กำกับดูแล ให้คำแนะนำ และติตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI) ให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี ของ สพพ.
 • 3
  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
 • 1
  พิจารณาโครงสร้าง แผนพัฒนาบุคลากร และอัตรากำลังเพื่อนำเสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติ
 • 2
  พิจารณาเสนอแนะ และกำหนดมาตรฐานค่าตอบแทน เพื่อปรับปรุงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ เพื่อนำเสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติ
 • 3
  เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่อ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • 4
  แต่งตั้งคณะทำงาน หรือบุคคลเพื่อทำการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่
 • 5
  ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ คพพ. มอบหมาย
คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
อำนาจหน้าที่
 • 1
  พิจารณากำหนดแนวทาง นโยบาย และแผนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 • 2
  บริหารจัดการและติดตามการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายและแผนงานที่กำหนดตามข้อ 1
 • 3
  กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อให้การบริหารข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
 • 4
  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
 • 5
  รายงานผลการดำเนินงานตาม ข้อ 1 2 และ 3 ต่อ คพพ.
 • 6
  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คพพ.
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชนระดับหน่วยงาน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการคลัง
อำนาจหน้าที่
 • 1
  จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และต่อเนื่องจนกว่าจะมีการยกเลิกคำสั่ง
 • 2
  อำนวยการ ดำเนินการ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงการคลังและ สพพ.
 • 3
  ส่งเสริมอาสาสมัครจิตอาสาให้ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม
 • 4
  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของ สพพ.
 • 5
  รายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขของประชาชนระดับหน่วยงานให้ คพพ. ทราบเป็นระยะ และกระทรวงการคลังทราบเป็นประจำทุกเดือน
 • 6
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ คพพ. มอบหมาย