ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
    อนุกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง