ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • ศาสตราจารย์พิเศษ
    ธงทอง จันทรางศุ
    ประธานอนุกรรมการ