ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นายวิสุทธิ์ จันมณี
    ประธานกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คพพ.