ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นายจักร บุญ-หลง
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด: 17 พฤศจิกายน 2500

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

กรรมการ กลุ่มบริษัท โกลว์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี. ซี. เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับกิจการที่ดี บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

ประวัติการทำงาน

2560

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

2558

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์

2555

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

2552

อธิบดีกรมการกงสุล

2549

กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

2547

รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

2545

อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน