ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
    ผู้แทนเลขาธิการ
    สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
    และสังคมแห่งชาติ
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด : 5 พฤษภาคม 2513

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การศึกษา

Ph.D., Regional and Rural Development Planning, Asian Institute of Technology

Master of Public Policy (with Merit), Victoria University of Wellington

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทรงคุณวุฒิ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ