จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยพลวัตของ Supply Chain ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และนัยต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 5 มกราคม 2564
  • 1759 เข้าชม