จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 7 มกราคม 2565
  • 1143 เข้าชม