จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการศึกษาทบทวนโอกาสและข้อจากัดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือทางการเงิน และทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. (ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐสังคมนิยม ประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 13 ธันวาคม 2564
  • 1034 เข้าชม