จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference : TOR) โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาระบบประปา 5 แห่ง ใน สปป.ลาว
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 27 ตุลาคม 2564
  • 1013 เข้าชม