จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference : TOR) โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และ เมืองคอบ - บ้านปากคอบ – บ้านก้อนตื่น สปป.ลาว
โดย: NEDA Admin
  • 8 ธันวาคม 2566
  • 307 เข้าชม