จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference: TOR) งานออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 ช่องจอม/โอเสม็ด-สำโรง-กลอรันห์ ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดย: วิภา สีโสด
  • 11 กรกฎาคม 2566
  • 703 เข้าชม