ข้อมูลประเทศและโครงการ

ประเทศเพื่อนบ้าน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และโครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ทั้งหมด2รายการ