สื่อสารองค์กร

ทำความรู้จักกับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ของราชอาณาจักรกัมพูชา
โดย: JETPACK -
  • 777 เข้าชม
  • 19 มิถุนายน 2566

          อาคารจุดผ่านแดนสตึงบท ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ตรงข้ามอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นช่องทางสำหรับขนส่งสินค้าเข้าออกส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา เชื่อมต่อกับสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) กับเส้นทางหมายเลข 5 (AH1) เพื่อรองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2566 ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการขนส่งสินค้าไทย-กัมพูชา ตามนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ และการส่งเสริมนโยบายและแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน

          โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 เป็นโครงการความร่วมมือทางการเงินกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน เนื่องจากการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก-ปอยเปต อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบันเตียเมียนเจย

          ปัจจุบันการจราจรมีความหนาแน่นบริเวณด่านพรมแดนจากรถขนส่งสินค้า และปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงมีแนวคิดก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่เพื่อแยกคนออกจากสินค้า รองรับการขยายตัวทางด้านการค้าและให้บริการผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ทำให้สามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น และลดความแออัดของการจราจรจากรถขนส่งสินค้าบริเวณด่านบ้านคลองลึก-ปอยเปต ตลอดจนสนับสนุนศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ โดยการขยายพื้นที่การค้าการลงทุนบริเวณชายแดน รองรับการส่งออกและการนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศตามนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ และการส่งเสริมนโยบายและแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน