สื่อสารองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSER)
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSER) ในพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 83 เข้าชม
  • 14 มิถุนายน 2567

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ เดินทางเข้าร่วมพิธีส่งมอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน และวัสดุทางการเกษตร ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social and Environmental Responsibility: CSER) ให้กับ “ห้องการบ้านหางซิงสว่าง” และ “ห้องการบ้านกล้วยอุดม” ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 โดย สพพ. ให้ความสำคัญกับการดำรงชีวิตของประชาชน สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับห้องการบ้านทั้ง 2 แห่ง เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นจุดประสานและเป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนลาว ที่ใช้เป็นหน่วยพื้นที่ด้านสาธารณสุข และเป็นพื้นที่เอนกประสงค์สำหรับการประชุมประจำหมู่บ้าน รวมถึงดำเนินกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ซึ่ง สพพ. ได้อำนวยความสะดวกในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีท่าน วงสี ทองสีอินทิปันยา เจ้าเมืองปากซัน เป็นประธานฝ่าย สปป.ลาว ให้การต้อนรับ ณ เมืองปากซัน แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567