สื่อสารองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSER)
“จิตอาสา” สพพ. ปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูระบบนิเวศ
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 686 เข้าชม
  • 24 เมษายน 2566
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน พร้อมด้วย พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. และรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาฯ
เดินหน้าโครงการจิตอาสาจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายเลนคลองโคน” ณ ศูนย์การอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานกว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นป่าโกงกางกว่า 300 ต้น
โดยมีนายพีร์นิธิ รัตนพงศ์ธระ ประธานศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566