สื่อสารองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบของ สพพ. เดินทางตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 153 เข้าชม
  • 22 มิถุนายน 2566

นายวิสุทธิ์ จันมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมคณะฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทฯ ณ บ้านสตึงบท ตำบลปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา และได้เข้าร่วมประชุมหารือกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and Transportation : MPWT) นำโดย H.E. Dr. Yit Bunna, Secretary of State โดยในโอกาสนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบความก้าวหน้าและปัญหาต่างๆ รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ พร้อมหามาตรการให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566