สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.33 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2590
 • เข้าชม : 1823
icon-download-list
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 17.90 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2443
 • เข้าชม : 1907
icon-download-list
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2445
 • เข้าชม : 1307
icon-download-list
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 38
 • เข้าชม : 1
icon-download-list
ประกาศ คพพ. เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศ คพพ. เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2402
 • เข้าชม : 1494
icon-download-list
แผนตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560
แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2447
 • เข้าชม : 1476
icon-download-list
หลักสูตร Water Supply Management to Improve Quality of Life 2015
หลักสูตร Water Supply Management to Improve Quality of Life 2015
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 5.32 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2493
 • เข้าชม : 1715
icon-download-list
ขั้นตอนการจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2395
 • เข้าชม : 1986
icon-download-list
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.30 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2437
 • เข้าชม : 2520
icon-download-list
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.49 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2454
 • เข้าชม : 1834
icon-download-list
คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีเดือนตุลาคม 2561
คุณธรรมและจริยธรรม ประจำเดือนตุลาคม 2561
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.17 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2430
 • เข้าชม : 1071
icon-download-list
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2436
 • เข้าชม : 1378
ทั้งหมด302รายการ