สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 6.19 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2665
 • เข้าชม : 1698
icon-download-list
แผนตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561
แผนตรวจสอบภายในประจำปี 2561
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2356
 • เข้าชม : 1597
icon-download-list
หลักสูตร Innovative Financing 2015
หลักสูตร Innovative Financing 2015
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.32 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2440
 • เข้าชม : 1622
icon-download-list
ขั้นตอนการกำกับและตรวจรับงานของที่ปรึกษา
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2344
 • เข้าชม : 1700
icon-download-list
แนวทางการดำเนินงานการจัดจ้างและการเบิกจ่ายงเงินภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.
Procurement & Disbursement Gudelines
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 9.84 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2452
 • เข้าชม : 1889
icon-download-list
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.33 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2511
 • เข้าชม : 1781
icon-download-list
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 17.90 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2387
 • เข้าชม : 1778
icon-download-list
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2381
 • เข้าชม : 1213
icon-download-list
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 1
 • เข้าชม : 1
icon-download-list
ประกาศ คพพ. เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศ คพพ. เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2362
 • เข้าชม : 1477
icon-download-list
แผนตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560
แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2381
 • เข้าชม : 1456
icon-download-list
หลักสูตร Water Supply Management to Improve Quality of Life 2015
หลักสูตร Water Supply Management to Improve Quality of Life 2015
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 5.32 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2435
 • เข้าชม : 1696
ทั้งหมด295รายการ