สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
ประกาศ สพพ. เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศ สพพ. เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2354
 • เข้าชม : 1970
icon-download-list
ประกาศ สพพ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.98 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2348
 • เข้าชม : 1975
icon-download-list
ประกาศ สพพ. เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.30 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2372
 • เข้าชม : 1788
icon-download-list
ประกาศ สพพ. เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตในการการบริหารงานของ สพพ.
ประกาศ สพพ. เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตในการการบริหารงานของ สพพ.
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.40 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2356
 • เข้าชม : 1715
icon-download-list
ประกาศ คพพ. เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีของ สพพ. พ.ศ. 2561
ประกาศ คพพ. เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีของ สพพ. พ.ศ. 2561
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.52 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2426
 • เข้าชม : 1668
icon-download-list
ประกาศ สพพ. เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตในการการบริหารงานของ สพพ.
ประกาศ สพพ. เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตในการการบริหารงานของ สพพ.
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2351
 • เข้าชม : 1565
icon-download-list
ประกาศ คพพ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอปรับเปลี่ยนงาน พ.ศ. 2559
ประกาศ คพพ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอปรับเปลี่ยนงาน พ.ศ. 2559
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.95 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2409
 • เข้าชม : 1654
icon-download-list
ประกาศ สพพ. เรื่อง อัตราอ้างอิงการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง (ราคากลาง) ของ สพพ.
ประกาศ สพพ. เรื่อง อัตราอ้างอิงการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง (ราคากลาง) ของ สพพ.
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.27 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2432
 • เข้าชม : 1578
icon-download-list
ประกาศ สพพ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าตอบแทนพิเศษประจำปีแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ สพพ. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศ สพพ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าตอบแทนพิเศษประจำปีแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ สพพ. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2421
 • เข้าชม : 1491
icon-download-list
ประกาศ สพพ. ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ประกาศ สพพ. ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.93 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2366
 • เข้าชม : 1645
icon-download-list
แนวทางในการป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่
แนวทางในการป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 4.20 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2670
 • เข้าชม : 1610
icon-download-list
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 6.19 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2701
 • เข้าชม : 1705
ทั้งหมด37รายการ