สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
ประกาศคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการคัดเลือก
ประกาศคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการคัดเลือก
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.67 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2451
 • เข้าชม : 1159
icon-download-list
ประกาศสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เรื่อง การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ พ.ศ. 2563
ประกาศสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เรื่อง การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ พ.ศ. 2563
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.84 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2307
 • เข้าชม : 1191
icon-download-list
ประกาศ คพพ. เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน
ประกาศ คพพ. เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.62 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2312
 • เข้าชม : 1322
icon-download-list
ประกาศนโยบายการรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่
ประกาศนโยบายการรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.60 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2302
 • เข้าชม : 1079
icon-download-list
ประกาศ คพพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการลงทุน และการบริหารเงินสะสม ของ สพพ. พ.ศ. 2563
ประกาศ คพพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการลงทุน และการบริหารเงินสะสม ของ สพพ. พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 ก.พ. 2563 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.21 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2368
 • เข้าชม : 1323
icon-download-list
ประกาศ สพพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. พ.ศ. 2562
ประกาศ สพพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. พ.ศ. 2562
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.84 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2358
 • เข้าชม : 1746
icon-download-list
ประกาศ สพพ. เรื่อง การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ พ.ศ. 2556 ฉบับที่ 2
ประกาศ สพพ. เรื่อง การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ พ.ศ. 2556 ฉบับที่ 2
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.76 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2389
 • เข้าชม : 1867
icon-download-list
ประกาศ สพพ. เรื่อง ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ประกาศ สพพ. เรื่อง ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.91 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2335
 • เข้าชม : 1521
icon-download-list
ประกาศ สพพ. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพพ.
ประกาศ สพพ. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพพ.
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.40 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2328
 • เข้าชม : 1796
icon-download-list
ประกาศ สพพ. เรื่อง มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ประกาศ สพพ. เรื่อง มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.81 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2315
 • เข้าชม : 1449
icon-download-list
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ.
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ.
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 5.24 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2343
 • เข้าชม : 845
icon-download-list
ประกาศ สพพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประกาศ สพพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.64 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2314
 • เข้าชม : 2036
ทั้งหมด37รายการ