เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการดำเนินงาน การสนับสนุน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก พ.ศ. 2554
  ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการดำเนินงาน การสนับสนุน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก พ.ศ. 2554
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 114
  • View : 274
 • ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลางของ สพพ. พ.ศ. 2554
  ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลางของ สพพ. พ.ศ. 2554
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 147
  • View : 271
 • ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 140
  • View : 260
 • ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554
  ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 114
  • View : 262
 • ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการเทียบตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการเทียบตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 166
  • View : 314
 • ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการเทียบตำแหน่ง พ.ศ. 2553
  ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการเทียบตำแหน่ง พ.ศ. 2553
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 167
  • View : 363
 • ระเบียบคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ สพพ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2552
  ระเบียบคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ สพพ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2552
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 107
  • View : 327
 • ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า สพพ. และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
  ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า สพพ. และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 117
  • View : 256
 • ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า สพพ. และลูกจ้าง พ.ศ. 2551
  ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า สพพ. และลูกจ้าง พ.ศ. 2551
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 116
  • View : 336
 • ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2550
  ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2550
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 140
  • View : 241
 • ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยการประชุม คพพ. พ.ศ. 2550
  ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยการประชุม คพพ. พ.ศ. 2550
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 102
  • View : 290
 • ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2550
  ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2550
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2561
  • Download : 105
  • View : 358
ทั้งหมด140รายการ