แผนงานที่สำคัญ

icon-download-list
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สพพ. ปี 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สพพ. ปี 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2350
icon-download-list
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.30 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2376
icon-download-list
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2361
icon-download-list
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 3.39 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2454
icon-download-list
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2379
icon-download-list
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.18 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2375
icon-download-list
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.17 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2332
icon-download-list
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.69 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2389
icon-download-list
แผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2423
icon-download-list
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.15 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2350
icon-download-list
คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ปี 2565
คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ปี 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.25 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2363
icon-download-list
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.47 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2351
ทั้งหมด169รายการ