สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์การได้มา และการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 2563
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 1369 เข้าชม
  • 27 สิงหาคม 2563