สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์การได้มาและการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2560
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 2038 เข้าชม
  • 11 มกราคม 2561