ข้อมูลประเทศและโครงการ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และโครงการที่เกี่ยวข้อง

ประเทศเพื่อนบ้าน
ฐานข้อมูลโครงการของ สพพ. ที่สอดคล้องกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
  • โครงการศึกษาทบทวนโอกาสและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ แก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. (ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต)
    โครงการศึกษาทบทวนโอกาสและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ แก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. (ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต)
    • Updated : 10 ม.ค. 2565
    • View : 270
ทั้งหมด1รายการ