สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การแถลงนโยบาย “No Gift Policy” ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย: NEDA .
  • 29 ธ.ค. 2565
  • 260 View

นายพีรเมศร์  วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แถลงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกคนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตร่วมกันในองค์กร สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มากกว่า ประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดั่งคำขวัญของ สพพ.“สร้างคุณธรรม นำปณิธาน ร่วมกันต้านคอร์รัปชัน” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 สพพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง