สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

NEDA ร่วมประชุม Greater Mekong Subregion (GMS) Program Development Partners’ Meeting
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 13 ธ.ค. 2564
  • 400 View

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้เข้าร่วมการประชุม Greater Mekong Subregion (GMS) Program Development Partners’ Meeting ซึ่งจัดโดย Asian Development Bank (ADB) โดยมี Mme. Sisomboun Ounavong อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการวางแผนและการลงทุน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ Mr. Ramesh Subramaniam Director General, Southeast Asia Department ADB 
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พ.ศ. 2573 และแผนการฟื้นฟูและตอบสนองต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2566 (ซึ่งผ่านการรับรองจากการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 7) และอัปเดตสถานะการขับเคลื่อนงานตามแผนงานโครงการภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาคปี 2565 รวมถึงแนวทางการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาในแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ นายระพิพิษณ์ฯ ได้กล่าวในที่ประชุมฯ เพื่อให้หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและประเทศเพื่อนบ้านใน GMS มีความเชื่อมั่นว่า สพพ. จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนตามนัยที่กล่าวในข้างต้น โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการขนส่งเพื่อการเชื่อมโยงในภูมิภาค การอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระบบพลังงาน และการตอบสนองต่อสถานการณ์ของโรค Coivd-19 โดยการพัฒนาสาธารณสุขตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดย สพพ. จะพิจารณาให้ความร่วมมือทางวิชาการและการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านในประเด็นดังกล่าว ตลอดจน สพพ. มีความพร้อมที่จะร่วมมือกับ ADB หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และประเทศเพื่อนบ้านใน GMS เพื่อการพัฒนาในภูมิภาคต่อไป

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต