สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เดินทางสำรวจพื้นที่โครงการ Third GMS Corridor Towns Development
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 22 พ.ย. 2562
  • 361 View

พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะ เดินทางสำรวจพื้นที่โครงการ (Survey Mission) โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) (Third GMS Corridor Towns Development Project: Water Supply and Solid Waste Management in Myawaddy) ร่วมกับ U Than Shwe ประธานคณะกรรมการพัฒนาเมืองเมียวดี (Myawaddy Municipal Committee), Daw Khaing Khaing Soe รองผู้อำนวยการกอง กรมการเคหะและการพัฒนาเมือง (Department of Urban and Housing Development: DUHD) กระทรวงการก่อสร้างเมียนมา (Ministry of Construction: MOC) และผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ณ เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

แท็กฮิต