สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ประชุมหารือการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 11 ม.ค. 2565
  • 21 View
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับ 3 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา และเผยแพร่ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2565-2570 (Country Strategy 2022-2027) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมี นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทน สพพ. ร่วมหารือกับนางสาวณัฐจารีย์ ศรีเพ็ชร์ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Microsoft Teams)
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ Country Strategy 2022-2027 ให้ กฟผ. ได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และร่วมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานและการเชื่อมโยงพลังงานระหว่างประเทศในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคด้านการพัฒนาเสถียรภาพทางพลังงานและพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และข้อเสนอแนะต่อนโยบายการพัฒนาด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติด้านการพัฒนาเสถียรภาพทางพลังงานและพลังงานทดแทนที่จะสามารถขับเคลื่อนและลดปัญหา อุปสรรคต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการพัฒนาด้านการขยายโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศ (Grid Connectivity) และความร่วมมือด้านพลังงานทั้งในระดับ Bilateral Multilateral และ Regional รวมทั้งการส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านพลังงานในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ที่สอดคล้องกับ Country Strategy 2022-2027 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงรูปธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต