สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏานร่วมกับ TICA
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 5 เม.ย. 2562
  • 167 View

พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยนำโดย นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในการเดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏานร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) เพื่อหารือแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับรัฐบาลภูฏาน ประจำปี 2562 และการจัดทำร่างแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ร่วมกับฝ่ายภูฏาน โดยมี Commissioner, Dasho Kesang Deki (Focal Commissioner for TICA), Royal Civil Service Commission (RCSC) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายภูฏาน และมี Commissioner, Dasho Indraman Chhetri (Focal Commissioner for Health Sector) รศ. นพ. สมบูรณ์ ศีลาวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ผศ.นพ. สุชิน วรวิชชวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นางปฐมพร ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของภูฏาน และไทยเข้าร่วมประชุม ณ เมืองทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562

แท็กฮิต