สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

คพพ. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 27 ก.พ. 2563
  • 466 View

คณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) นำโดย นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าเยี่ยมคารวะ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ประกอบด้วย H.E. U Soe Win รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผน การคลัง และอุตสาหกรรม (Ministry of Planning, Finance and Industry: MOPFI) H.E. U Bharat Singh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Ministry of Investment and Economic Relations: MIFER) Dr. Tun Naing และ U Khin Maung Win รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน (Ministry of Electricity and Energy: MOEE) และ U Phyo Min Thein มุขมนตรีภาคย่างกุ้ง ณ กรุงเนปยีดอ และเมืองย่างกุ้ง เมียนมา ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2563 โอกาสนี้ ผู้แทนฝ่ายไทยและเมียนมาได้หารือประเด็นภาพรวมความร่วมมือและโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของ สพพ. ในเมียนมา โดยยินดีกับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในการร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมียนมาเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบการพัฒนาของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การส่งเสริมการค้าการลงทุน ตลอดจนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และเน้นย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งในระดับภูมิภาคและเมืองผ่านโครงการให้ความช่วยเหลือฯ ของ สพพ. เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมิติ

แท็กฮิต