สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. หารือแนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานกับ กบข.
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 7 ก.พ. 2565
  • 350 View

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และนางศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ร่วมหารือความเป็นไปได้ โอกาส และแนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานระหว่าง สพพ. กับ กบข. ตามกรอบ Sustainable Development Goals (SDGs) และความเป็นไปได้ในการลงทุนในลักษณะ Impact Investing รวมทั้งการรวบรวมองค์ความรู้เรื่องการบริหารเงินเพื่อการเกษียณของข้าราชการประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนการจัดสัมมนาในประเด็นความร่วมมือยั่งยืนโดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางสากลและยุทธศาสตร์ชาติ ณ อาคารซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต