ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล
    รองผู้อำนวยการ
    โทรศัพท์. 02-617-7676
    E-mail : [email protected]
ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการ สพพ.

การศึกษา

2546

Doctor of Science (Technology of Environmental Management - นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล

2538

Master of Science (Environmental Engineering)
University of California, Los Angeles

2537

Master of Science (Structural Engineering)
Stanford University

2536

Bachelor of Science (Honors) (Double Major in Civil Engineering and Nuclear Engineering)
United States Military Academy (USMA,

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน