ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นายเสรี นนทสูติ
    กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)