ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • ศาสตราจารย์พิเศษ
    ธงทอง จันทรางศุ
    ประธานกรรมการ
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด : 8 มิถุนายน 2498

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการกฤษฎีกา

การศึกษา

ปี 2554

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี 2544

ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ปี 2533

นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี 2529

นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2523

เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปี 2523

ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New York University

ปี 2520

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

กรรมการกฤษฎีกา

อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

ประวัติการทำงาน

กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

รองประธานกรรมการ คนที่ 1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย