แบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 26 มกราคม 2561

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ฝ่ายสารสนเทศ จึงขอความร่วมมือทุกท่านโปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยเลือกตัวเลือกในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของท่านมากที่สุด

ก่อนบันทึกข้อมูลกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง เพื่อประโยชน์ของท่าน

แบบสอบถามอื่น ๆ