จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 สปป.ลาว ช่วงบ้านตาดทอง-น้ำสัง และเมืองสังข์ทอง และโครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) – เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 28 พฤศจิกายน 2562
  • 1159 เข้าชม