จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาพิจารณ์ประกวดราคาโครงการพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2564
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 9 พฤศจิกายน 2564
  • 668 เข้าชม