จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน –หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 13 มีนาคม 2563
  • 1946 เข้าชม